Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 697/1, 697/2 in 691/2, vse k.o. 516 - Drvanja

21. 7. 2020 Andreja L. (Občinska uprava) 153