Javna razgrnitev pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na parc. št. 668/3, k.o. 518 - Trije Kralji

03.07.2020 Andreja L. 57