Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Obvestila

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Zagovornik načela enakosti je samostojen državni organ, ki ima pravno podlago v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo. Organ je bil ustanovljen 25. oktobra 2016, ko je Državni zbor za petletni mandat izvolil Miho Lobnika, univerzitetnega diplomiranega sociologa z večletnimi izkušnjami na področju spodbujanja enakopravnosti in preprečevanja diskriminacije za prvega zagovornika načela enakosti.

V skladu z 21. členom Zakona o varstvu pred diskriminacijo so naše naloge naslednje:

  • opravljanje neodvisnih raziskav o položaju oseb z določeno osebno okoliščino, zlasti spola, narodnosti, rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti in spolne usmerjenosti ter ostalih vprašanj v zvezi z diskriminacijo oseb z določeno osebno okoliščino;
  • objavljanje neodvisnih poročil in izdajanje priporočil državnim organom, lokalnim skupnostim, nosilcem javnih pooblastil, delodajalcem, gospodarskim subjektom in drugim subjektom v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno osebno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter sprejemanja posebnih in drugih ukrepov za odpravo diskriminacije;
  • opravljanje nekaterih nalog inšpekcijskega nadzora na podlagi predlogov iz 5. poglavja tega zakona glede spoštovanja določb tega ali drugega zakona, ki določa njegovo pristojnost;
  • zagotavljanje neodvisne pomoči diskriminiranim osebam pri uveljavljanju njihovih pravic v zvezi z varstvom pred diskriminacijo v smislu svetovanja in pravne pomoči strankam v drugih upravnih in sodnih postopkih, povezanih z diskriminacijo;
  • osveščanje splošne javnosti o diskriminaciji in ukrepih za njeno preprečevanje;
  • spremljanje splošnega stanja v Republiki Sloveniji na področju varstva pred diskriminacijo in položaja oseb z določenimi osebnimi okoliščinami;
  • predlaganje sprejetja posebnih ukrepov za izboljšanje položaja oseb, ki so v manj ugodnem položaju zaradi določene osebne okoliščine;
  • sodelovanje v sodnih postopkih zaradi diskriminacije v skladu s tem zakonom;
  • zagotavljanje izmenjave razpoložljivih informacij o diskriminaciji z institucijami Evropske unije;
  • ter opravlja druge naloge, določene z zakonom.


obrazec Predlog za obravnavo diskriminacije - obrazec na spletni strani organa: Predlog za obravnavo diskriminacije


Zagovornik načela enakosti: Miha Lobnik
Spletna stran Zagovornika: www.zagovornik.si
Brezplačni telefon: 080 81 80
Uradne ure: od ponedeljka do petka od 10h do 12h in ob sredah tudi od 15h do 18h
E-poštni naslov: gp@zagovornik-rs.si

logo