Domov

O Benediktu

Občina

Logo

Za občane

Predpisi in dokumenti

Turizem

Občinski svet

Iskanje na portalu Občine Benedikt

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet:

  • sprejema statut občine,
  • sprejema odloke in druge občinske akte,
  • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
  • sprejema občinski proračun in zaključni račun,
  • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta,
  • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
  • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom drugače določeno,
  • imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
  • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine Benedikt.

Občinski svet odloča tudi o na občino z zakonom prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ.

logo