Joom!Fish config error: Default language is inactive!
 
Please check configuration, try to use first active language

Drugi javni razpisi in pozivi
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Monday 16 Jul 2018
Ulti Clocks content

razpisi
drustva
predobc


Drugi javni razpisi in pozivi
There are no translations available.

Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v Športni dvorani Benedikt v sezoni 2018/2019

pdfJavni razpis
docRazpisna dokumentacija

 


 

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA ZA LETO 2018

pdfJavni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa za leto 2018
docxJavni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa za leto 2018_razpisna dokumentacija

 


 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE BENEDIKT V LETU 2018

pdfJavni razpis
docxPobuda za podelitev priznanja Občine Benedikt v letu 2018

 


 

 JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V OBČINI BENEDIKT

pdfJavni razpis (Uradni list RS, št. 80/2017)

docxRazpisna_dokumentacija

 

VPRAŠANJE KANDIDATA:
»V zvezi z vašim razpisom za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Benedikt vas prosimo za spremembo v zvezi s točko 12.1  razpisne dokumentacije, kjer za tehničnega vodjo zahtevate vpis v register pooblaščenih inženirjev (IZS) kot odgovornega vodjo del.
Smatramo, da glede na predmet razpisa, vpis tehničnega vodje v IZS kot pooblaščeni inženir ni potreben.
Prosimo vas, da zadevo proučite in spremenite razpisne pogoje v razpisni dokumentaciji.«

ODGOVOR OBČINE BENEDIKT:
"Občina Benedikt spreminja razpisno dokumentacijo v točki 12.1 Tehnični vodja, tako da se črta zahteva za nominiranega tehničnega vodjo, da je vpisan v register pooblaščenih inženirjev (IZS) kot odgovorni vodja del za manj zahtevne in enostavne objekte. Občina objavlja čistopis spremenjene razpisne dokumentacije."

~~~

VPRAŠANJE KANDIDATA:
V zvezi z vašim razpisom za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Benedikt vas sprašujemo, ali je res potrebno prilagati Potrdila iz kazenske evidence (in za koga vse?), namreč na potrdilo se čaka po dva meseca, ali zadostuje tudi povratnica o vloženem potrdilu?

ODGOVOR OBČINE BENEDIKT:
Zaželeno je, da kandidat v prijavi predloži pridobljena dokazila s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelek za kazensko evidenco. V kolikor dokazil ne želi pridobiti sam, lahko v prijavi predloži izpolnjena pooblastila za pridobitev podatkov s strani pristojnih oseb. Občina Benedikt objavlja obrazec pooblastila v čistopisu razpisne dokumentacije z dne 18. 1. 2018.

Zgolj v pojasnilo pa navajamo, da Ministrstvo za pravosodje podatke iz kazenske evidence posreduje praviloma istega dne, kot pridobi zahtevo, v primeru, da se vlagatelj oglasi osebno, pa se potrdila pridobi istega dne.

~~~

VPRAŠANJE KANDIDATA:
Ali je potrebno pod pojmom registracija dejavnosti, tudi razpolagati z dovoljenjem za čiščenje oljnih in maščobnih lovilcev, namreč sledni spadajo v naloge opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ?

ODGOVOR OBČINE BENEDIKT:
Kandidat mora izpolnjevati vse pogoje, določene s področno zakonodajo za opravljanje storitev, ki so predmet koncesije.

~~~

VPRAŠANJE KANDIDATA:
Od kandidata, ki se bo prijavil na razpis zahtevate, da mora imeti povprečni letni prihodek od prodaje v zadnjih dveh letih najmanj v višini 150.000,00 EUR. Ali to drži, ali je mišljen promet?
Namreč v kolikor gre za prihodek, se s tem nominira že v naprej eno izmed podjetij, katero se bo prijavilo in edino razpolaga s to zahtevo.

ODGOVOR OBČINE BENEDIKT:
Kandidat, ki se prijavlja, mora imeti povprečni letni prihodek od prodaje v zadnjih dveh letih (leto 2015, 2016), oziroma od ustanovitve, v kolikor podjetje posluje krajši čas, najmanj v višini 150.000,00 EUR.

To pomeni, da mora v bilancah poslovnega izida čisti prihodek od prodaje v povprečju zadnjih dveh let (leto 2015, 2016) znašati 150.000 EUR (npr. če podjetje v bilanci poslovnega izida za leto 2015 izkazuje čisti prihodek od prodaje v višini 50.000 EUR in za leto 2016 v višini 350.000 EUR, pomeni, da znaša povprečje (50.000 + 350.000) / 2 = 200.000 EUR).

Glede na obseg storitev koncedent ocenjuje, da mora ponudnik izkazati, da je v preteklosti ustvaril prihodke od prodaje vsaj v višini ocenjene letne vrednosti storitev. Ocenjujemo, da je zahteva sorazmerna glede na predviden obseg storitev.

~~~

VPRAŠANJE KANDIDATA:
Pod vodjo katastra, se zahteva oseba z visokošolsko strokovno izobrazbo. Ali se lahko zahteva z nazivom Inženir geodezije , vpisan v IZS ?

ODGOVOR OBČINE BENEDIKT:
"Občina Benedikt spreminja razpisno dokumentacijo v točki 12.2 Vodja katastra, tako da se spremeni prva alinea tako, da se glasi:
»- vsaj višješolsko strokovno izobrazbo s področja geodezije oz. sorodnega področja in«. Občina objavlja čistopis spremenjene razpisne dokumentacije."

~~~

VPRAŠANJE KANDIDATA:
Za preostale nominirane osebe, se zahteva za voznika IV. stopnja izobrazbe, ali kandidat lahko ponudi V. stopnjo ?

ODGOVOR OBČINE BENEDIKT:
V točki 12.3 razpisne dokumentacije Preostale nominirane osebe je za voznike, strojnika gradbene mehanizacije, voznike specialnih vozil (2 osebi) zahtevana najmanj IV. stopnja izobrazbe.

Kandidat lahko nominira tudi kader, ki ima višjo stopnjo izobrazbe, kot je zahtevano.

~~~

VPRAŠANJE KANDIDATA:
Ali se šteje refernca, če je ponudnik izvajal dela opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini, kot pogodbenik Režijskega obrata ? Pogoj, ki ga navajate v referenci je namreč pisan na kožo enemu izmed ponudnikov , namreč v nasprotnem primeru, bomo primorani zadevi predati na ustrezno institucijo ter na Državno revizijsko komisijo.

ODGOVOR OBČINE BENEDIKT:
Občina bo priznala usposobljenost kandidatu, ki bo izkazal, da je v zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa vsaj dve leti uspešno izvajal dejavnost gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v občini z najmanj 2.500 prebivalci in z dolžino kanalizacijskega omrežja, ki presega 9.000 m. Kandidat mora izkazati vsaj eno referenco, ki izpolnjuje pogoj, naveden v prejšnjem stavku.

V kolikor ste v okviru pogodbenega odnosa z režijskim obratom izvajali vse storitve, ki so predmet te koncesije se takšna referenca lahko prizna. Vendar pa izpostavljamo, da koncesijske storitve ne obsegajo samo prevzem in odvoz voda in blata, pač pa vse storitve, ki so opisane v točki 1. Navodil ponudnikov (tudi npr. obveščanje uporabnikov javne službe, izdelava programa izvajanja javne službe, vodenje evidence o izvajanju javne službe, poročanje o izvajanju javne službe, priključevanje novih uporabnikov javne službe, posebne storitve). Z referenco ponudnik izkazuje, da je v preteklosti izvedel primerljive storitve predmetu koncesije in izvedba zgolj segmenta teh storitev ne zadošča za izkazovanje tehnične sposobnosti.

~~~

VPRAŠANJE KANDIDATA:
Na kakšen način se bo izbiral ponudnik-v drugi fazi razpisa, z predložitvijo cene o opravljanju lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ? Ali boste ustrezne podatke o porabljeni vodi itd. podali takrat ?

ODGOVOR OBČINE BENEDIKT:
Skladno z Navodili bo vsebina dialoga iskanje rešitve namenjen ugotovitvi in opredelitvi sredstev ter najprimernejših rešitev za zadovoljitev potreb izvajanja gospodarske javne službe, pri čemer bo koncedent razpravljal o vseh vidikih izvajanja gospodarske javne službe ter bo predlagane rešitve po potrebi med seboj primerjal (program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter program vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja katastra komunalnih naprav z oceno stroškov). V tej fazi bodo kandidati seznanjeni s podatki o porabljeni vodi.
Ponudbena cena (kot eno izmed meril) bo predmet končne ponudbe in ne bo vsebina dialoga v drugi fazi.


 Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v občini Benedikt za leto 2017


pdfJavni razpis

pdfRazpisna dokumentacija

 


 JAVNI RAZPIS za podelitev finančnih nagrad dijakom in študentom v občini Benedikt v letu 2017

pdfJavni razpis

docxRazpisna dokumentacija

 


Javni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa

pdfJavni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa za leto 2017

docJavni razpis za izbiro izvajalcev letnega programa športa za leto 2017_razpisna dokumentacija

docxŠP_2017_OBRAZEC_8-zahtevek.docx

docxŠP_2017_OBRAZEC_8a-poročilo.docx

 


 Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v Športni dvorani Benedikt v sezoni 2017/2018

pdfJavni razpis
pdfRazpisna dokumentacija 


 

Predstavitev Javnih razpisov, in sicer za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov ter programov in projektov raznih društev v občini Benedikt

pdfPredstavitev javnih razpisov


Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov raznih društev v občini Benedikt za leto 2017

pdfJavni razpis
docRazpisna dokumentacija

docxJR-DRD_OBRAZEC_6_zahtevek.docx

docxJR-DRD_OBRAZEC_6a_porocilo.docx


Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih in socialnih programov in projektov v občini Benedikt za leto 2017


Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v občini Benedikt za leto 2017


Javni razpis za sofinanciranje programov na področju kulturnih dejavnosti v občini Benedikt za leto 2017


Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest in drugih prometnih površin v Občini Benedikt

pdfJavni razpis
pdfRazpisna dokumentacija
docxDokumentacija za prijavo na javni razpis

Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v Športni dvorani Benedikt v sezoni 2016/2017

pdf20160715_Javni_razpis_za_uporabo_SD_16-17
pdf20160715_RD_Javni_razpis_za_uporabo_SD_16-17_objava


Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Lenart, Benedikt, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Sveta Ana, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Cerkvenjak


pdfJavni razpis
pdfOdgovori_na__vprašanja_ponudnikov_v_postopku_I
pdfOdgovori_na__vprašanja_ponudnikov_v_postopku_II
pdfOdgovori_na__vprašanja_ponudnikov_v_postopku_III

 

 

 

 

 

 

Last month July 2018 Next month
M T W T F S S
week 26 1
week 27 2 3 4 5 6 7 8
week 28 9 10 11 12 13 14 15
week 29 16 17 18 19 20 21 22
week 30 23 24 25 26 27 28 29
week 31 30 31
KIJZ

Povezave

piso
uradni list
lex
muv_title
pis
feelslo

poosrednjihgoricah
turisticno_poslovni_vodnik
pano

Spletna stran uporablja piškotke za boljšše delovanje in zagotavljanja storitev. Več o varovanju in zasebnosti podatkov si lahko preberete tukaj.

Z brskanjem po naši spletni strani, se strinjam z uporabo piškotkov.